Dodatni sadržaj

Više sadržaja iz računarstva i informatike I možete naći na sledećoj adresi:

Računarstvo i informatika

Da se podsetimo foldera i Windows Explorer-a.

windowsexplorer

Advertisements

Računarstvo i informatika

Cilj nastavnog predmeta Računarstvo i informatika  je sticanje osnovne računarske pismenosti i osposobljavanje učenika za korišćenje računara u daljem školovanju i budućem radu.

Zadaci nastave Računarstva i informatike su:

–          upoznavanje učenika sa unutrašnjom organizacijom računarskih sistema;

–          upoznavanje i osposobljavanje učenika za korišćenje operativnih sistema;

–          upoznavanje i osposobljavanje učenika za korišćenje programa za obradu teksta;

–          upoznavanje i osposobljavanje učenika za korišćenje multimedijalnih aplikacija;

–          sticanje slike kod učenika o mogućnostima primene računarskih sistema.