Računarstvo i informatika

Cilj nastavnog predmeta Računarstvo i informatika  je sticanje osnovne računarske pismenosti i osposobljavanje učenika za korišćenje računara u daljem školovanju i budućem radu.

Zadaci nastave Računarstva i informatike su:

–          upoznavanje učenika sa unutrašnjom organizacijom računarskih sistema;

–          upoznavanje i osposobljavanje učenika za korišćenje operativnih sistema;

–          upoznavanje i osposobljavanje učenika za korišćenje programa za obradu teksta;

–          upoznavanje i osposobljavanje učenika za korišćenje multimedijalnih aplikacija;

–          sticanje slike kod učenika o mogućnostima primene računarskih sistema.